Skip to content
aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

Disclaimer

Informatie 

De informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid er van voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. 

DKB doet alles om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website volledig, juist en actueel is. Het kan desalniettemin niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is. Mocht dit volgens u aan de orde zijn, dan stellen wij het op prijs indien u ons hierop per mail attent maakt. 

Aansprakelijkheid

DKB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie op deze website en evenmin voor de onmogelijkheid om deze website en de informatie op deze website te gebruiken. DKB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website of op een website waarnaar wordt verwezen.

Links

Op deze website kunnen links naar andere websites staan. DKB heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites. DKB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie. DKB is niet verantwoordelijk voor enige website via welke u op deze website terecht bent gekomen.

Virussen

Wij doen onze uiterste best om ons netwerk en dataverkeer vrij van virussen, bugs, Trojan horses en dergelijke te houden. Het blijft altijd uw verantwoordelijkheid om uw systeem te beveiligen tegen virussen, bugs, Trojan horses en dergelijke. DKB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een computervirus of iets dergelijks, die door DKB is overgebracht.

Vertrouwelijkheid

Een e-mail is verzonden namens DKB en de inhoud hiervan is slechts bedoeld voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk van aard zijn. Het gebruiken, verspreiden of vermenigvuldigen van deze informatie door anderen is verboden. Indien u een e-mail bericht ontvangt terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te informeren.

Aflevering

DKB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdige ontvangst van e-mail. Indien u het vermoeden heeft dat een e-mail van ons is onderschept of gewijzigd door een derde, dan vernemen wij dit graag onverwijld. Om te voorkomen dat ons netwerk wordt vervuild door spam of virussen, worden alle inkomende e-mails hierop gecontroleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat uw e-mail niet (op tijd) door de geadresseerde wordt ontvangen. Indien u ons een e-mail wenst te sturen waarvan kan worden verwacht dat deze door onze beveiligingssystemen (tijdelijk) wordt tegengehouden, verzoeken wij u om ons hiervan per telefoon of post op de hoogte te stellen.

Auteursrecht 

DKB respecteert het auteursrecht. Het auteursrecht berust bij de maker van het werk en leeft voort tot 70 jaar na de dood van de maker. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. 
Afbeeldingen van de kunstwerken zijn alleen met toestemming van de maker (of erfgenamen van de maker) van het werk geplaatst. 
Indien u meent dat er sprake is van schending van het auteursrecht, kunt u per mail contact opnemen met DKB.

Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DKB.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan DKB. De teksten en informatie op de website van DKB mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van DKB. 

Wijzigingen

DKB behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. 
Mocht DKB deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van DKB op deze pagina.

30.05.2019