Skip to content
aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

Privacy verklaring

Stichting Digitaal KunstBeheer (hierna te noemen “DKB” of “ons” of “wij”), gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen DKB, voor welk doel deze worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
DKB kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Datum en plaats van overlijden
• Geslacht
• Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
• Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website, zoals een IP-adres
• Persoonsgegevens die u aan DKB verstrekt ten behoeve van opname in een beeldbank of verlening van bepaalde diensten door DKB.
• Alle overige persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met DKB.

Doeleinden en grondslagen voor verwerking
DKB verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden, om diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor marketing doeleinden en voor het genereren van statistieken betreffende onze website.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen:
• Uitvoering van uw overeenkomst met DKB
• Uw toestemming
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
• Het gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn persoonsgegevens
DKB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met anderen
DKB kan uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, maar uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DKB zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.
Het delen van uw gegevens in bovengenoemde gevallen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.
Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; DKB is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Cookies
DKB kan gebruik maken van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van onze website.
Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Uw rechten
Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten:
• Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
• Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
• Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
• Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
• Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken
Wij willen u er op wijzen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens toch te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Hiernaast willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht, dan kunt u contact met ons opnemen via: kantoor@digitaalkunstbeheer.org.
Of schriftelijk via: Stichting DKB, Wilhelmina Blombergplein 31, 1018 MW Amsterdam.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
DKB behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. DKB adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 12 juli 2018.